بازاریابی سیاسی

آخرين مطالب

کیبورد مک‌ بوک؛ معضلی بی‌پایان برای اپپل اخبار

کیبورد مک‌ بوک؛ معضلی بی‌پایان برای اپپل

  بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - نسل سوم مکانیزم پروانه‌ای برخلاف انتظار بازهم مشکلات متعددی را برای کاربران مک‌بوک به&z

نسل سوم مکانیزم پروانه‌ای برخلاف انتظار بازهم مشکلات متعددی را برای کاربران مک‌بوک به‌بار می‌آورد. برای ن شا ن ‌داد ن دردسرهای استفاده از کیبورد مک‌بوکی که بعد از گذشت ت ن ها چ ن د ماه، دچار مشکل شده، ت ن ها راهکاری که به‌ذه ن می‌رسد، ن وشت ن مطلب پ یش‌رو با ک ن ار گذاشت ن تمام حروفی است که کلید مربوط به آ ن ‌ها، دیگر عملکرد صحیحی ن دارد. توجه داشته باشید که در ای ن حالت، مقاله دیگر خوا ن ا ن خواهد بود، ب ن ابرای ن : برای مطالعه‌ی مطلب با حرف «پ»
برای مطالعه‌ی مطلب با حرف «ن»
چرا از کار افتاد ن کیبورد مک‌بوک ایر جدید، بسیار آزارده ن ده و دیوا ن ه‌ک ن ن ده به‌ ن ظر می‌رسد؟ برای یافت ن پ اسخ، تاریخ را ورق می‌ز ن یم... آوریل 2015: ا پ ل مک‌بوک 12 ای ن چی را با کیبوردی مجهز به مکا ن یزم « پ روا ن ه‌ای» معرفی کرد. برای دستیابی به باریک‌تری ن بد ن ه‌ی ممک ن ، مه ن دسا ن ا پ ل کلیدها را مسطح‌تر از ن سل‌های گذشته طراحی کرده بود ن د؛ اما کو پ رتی ن و ن شی ن ‌ها با مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای زیر کلیدها، به‌د ن بال ایجاد بازخوردی مشابه کیبوردهای مرسوم با مکا ن یزم قیچی بود ن د. اکتبر 2016: مک‌بوک پ رو 2016 با ن سل دوم کیبورد مبت ن ی بر مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای از راه رسید. پ س از گذشت چ ن دماه، عده‌ای گزارش می‌داد ن د که حروف یا کاراکترها تای پ ن می‌شو ن د، کلیدها گیر کرده‌ا ن د یا برخی از حروف برخلاف ا ن تظار، چ ن دی ن ‌بار تکرار می‌شو ن د. ب ن ابرای ن از شما دعوت می‌ک ن یم تا تجربه‌ی مطالعه‌ی مت ن ی با حروف تکراری تجربه ک ن ید: برای مطلب با تکرار دوتایی حرف «پ»
ژوئ ن 2018: ا پ ل اعلام کرد که درصد محدودی از کیبوردهای مک‌بوک و مک‌بوک پ رو دچار مشکل شده‌ا ن د، از ای ن رو، بر ن امه‌ای برای تعمیر کیبوردهای یادشده راه ا ن داخت. جولای 2018: ا پ ل مدل‌های 2018 مک‌بوک پ رو را با ن سل سوم کیبوردهای پ روا ن ه‌ای معرفی کرد؛ کیبوردی که گفته می‌شد مشکلات گذشته را ن دارد. اکتبر 2018: مک‌بوک ایر 2018 با طراحی کاملا جدید و کیبورد مبت ن ی بر ن سل سوم مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای از راه رسید. حال به سال 2019 رسیده‌‌ایم؛ سالی که در آ ن مک‌بوک ایر جوا ن ا استر ن ، ن گار ن ده‌ی اصلی مقاله‌ی پ یش‌رو از وال‌استریت‌ژور ن ال، دچار مشکلاتی که در کلیدهای E و R شده است. ن اگفته ن ما ن د که افراد دیگری ن یز کیبورد مک‌بوک‌های جدید ا پ ل دچار مشکل شده‌ا ن د؛ به‌ع ن وا ن مثال گوی ن شریدا ن ، مدیرعامل Vizlegal پ س از گذشت دو هفته از خرید مک‌بوک ایر 2018، با کلیدهای E، R، W و T‌ به مشکل برخورد یا جاشوا جا ن سو ن ، خبر ن گار و گوی ن ده می‌گوید: هم‌اک ن و ن یک‌بار از هر 7 بار، حرف T در مک‌بوک پ رو 2000 دلاری‌ام، به‌صورت دوتایی تای پ می‌شود. بدی ن ترتیب از شما ن یز دعوت می‌ک ن یم تا تجربه‌ای مشابه مورد پ یش‌آمده برای جاشوا جا ن سو ن با حرف T (معادل ف در فارسی) را داشته باشید: برای مطالعه‌ی مطلب با تکرار دوتایی حرف «ف»
یک دعوای حقوقی عمومی، ا پ ل را متهم می‌ک ن د که با علم به ماهیت معیوب کیبوردهای پ روا ن ه‌ای از سال 2015، باز هم ل پ ‌تا پ ‌های مجهز به ای ن کیبوردها را بدو ن اقرار به‌وجود مشکل، به‌فروش رسا ن ده است. به‌گفته‌ی سایمو ن گریل از وکلای مؤسسه‌ی حقوقی Girard Sharp، برخی از خریدارا ن مک‌بوک‌های مجهز به ن سل سوم کیبورد پ روا ن ه‌ای ن یز درخواست پ یوست ن به دادخواهی اخیر را داده‌ا ن د. سخ ن ‌گوی ا پ ل می‌گوید: ما آگاه هستیم که تعداد کمی از کاربرا ن ما ن با ن سل سوم کیبورد پ روا ن ه‌ای دچار مشکل شده‌ا ن د و به‌خاطر ای ن موضوع، ابراز تأسف می‌ک ن یم. بخش عمده‌ای از خریدارا ن مک، تجربه‌ی مثبتی با کیبورد جدید داشته‌ا ن د. چ ن ا ن چه به مشکلی برخورده‌ایم، با مراکز خدمات ا پ ل تماس بگیرید. اگرچه عذرخواهی ا پ ل ستود ن ی است، تا زما ن خداحافظی ای ن شرکت با کیبوردهای پ روا ن ه‌ای، آگاهی از دلیل بروز مشکل در ای ن کیبوردها و راهکارهای موجود، ضروری به‌ ن ظر می‌رسد. دلیل بروز مشکل
به‌احتمال بسیار زیاد، ذرات ریز و گردوغبار باعث بروز مشکل می‌شو ن د؛ اما ممک ن است حتی خورد ن تکه‌ای بیسکوئیت حی ن کار با ل پ ‌تا پ ن یز، مشکلات مشابهی را برایتا ن به‌بار آورد. بسیاری از ل پ ‌تا پ ‌ها از کلیدهایی با مکا ن یزم قیچی استفاده می‌ک ن ن د. از آ ن جا که دو بخش متقاطع مکا ن یزم قیچی ن سبتا مرتفع هست ن د، بدی ن ترتیب، کلیدها عمق حرکتی بیشتری دار ن د. مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای ا پ ل، درست‌ما ن ن د پ روا ن ه‌ی واقعی، با بهره‌گرفت ن از دو بال ظریف، از ارتفاع کیبورد به‌ا ن دازه‌ی حدود یک میلی‌متر می‌کاهد؛ اما به‌گفته‌ی کایل وای ن ز، یکی از مدیرا ن وب‌سایت iFixit، گاهی ذرات بسیار ریز ن یز زیر کلیدها گیر کرده و عملکرد آ ن ‌ها را دچار اختلال می‌ک ن ن د. کایل وای ن ز و تو ن ی و ن گ، مدیر مرکز تعمیرات Simple Mac در ن یویورک هردو باور دار ن د که احتمالا مشکل دیگری ن یاز در میا ن باشد: از آ ن جا که ف ن ر زیر مکا ن یزم کلیدها ضعیف است، افرادی که محکم‌تر تای پ می‌ک ن ن د، در برابر اختلاف و بروز مشکل در کیبورد، آسیب‌ پ ذیرتر هست ن د. ا پ ل در ن سل سوم کیبوردهای پ روا ن ه‌ای، غشایی لاستیکی ن یز روی مکا ن یزم هریک از کلیدها اضافه کرد تا از ورود ذرات مختلف به داخل مکا ن یزم جلوگیری ک ن د و البته تجربه‌ی تای پ کم‌صداتری را ن یز به‌ارمغا ن آورد؛ اما به‌ ن ظر می‌رسد که باز هم ذرات گردوغبار به زیر کلیدها راه پ یدا می‌ک ن ن د. چه می‌توا ن کرد
در صورت بروز چ ن ی ن مشکلی برای مک‌بوکتا ن ، راهکارهای زیر پ یش ن هاد می‌شو ن د: به ا پ ل‌استور مراجعه ک ن ید (غیرکاربردی برای ایرا ن ): مدل‌های 2018 مک‌بوک کماکا ن تحت گارا ن تی یک‌ساله‌ی ا پ ل هست ن د. ه ن گامی که جوا ن ا استر ن با مک‌بوک ایر معیوب خود به ا پ ل‌استور مراجعه کرد، پ رس ن ل ا پ ل زیر کلیدهای E و R را تمیز کرده و کلاهک آ ن ‌ها را ن مو ن ه‌های ن و جایگزی ن کرد ن د. به‌گفته‌ی آ ن ‌ها، ا پ ل در صورت بروز مجدد مشکل، کل پ ن ل کیبورد را تعویض می‌ک ن د؛ مشکلی که باز هم برای جوا ن ا استر ن پ یش آمد! چ ن ا ن چه از مک‌بوک‌های قدیمی‌تر استفاده می‌ک ن ید، بر ن امه‌ی تعمیر کیبورد ا پ ل، به‌ شما کمک خواهد کرد. ا پ ل تا چهار سال پ س از خریداری، هرکدام از ل پ ‌‌تا پ ‌های موجود در ای ن فهرست را به‌جای دریافت هزی ن ه‌ی 300 دلاری یا بیشتر، به‌صورت رایگا ن تعمیر می‌ک ن د. راهکار ن رم‌افزاری: ژی ن ‌هو ن گ سم لیو، دا ن شجوی 25 ساله‌ی بریتیش کلمبیا در و ن کوور، پ س از مواجهه با مشکل تای پ دوتایی حرف W در مک‌بوک پ رو خود، ا پ لیکیش ن ی موسوم به Unshaky‌ برای مک توسعه داد که با ش ن اسایی دومی ن تکرار یک حرف پ س از چ ن د میلی‌ثا ن یه از بار ن خست، آ ن دستور را از بی ن می‌برد. ا پ لیکیش ن یادشده در مرحله‌ی بتا است و ت ن ها از طریق وب‌سایت لیو دا ن لود می‌شود. او می‌گوید هیچ‌کدام از اطلاعات کاربر، حتی کلیدهای فشرده شده، گردآوری ن خواهد شد. تمیزکاری: با یا بدو ن بروز مشکل در کیبورد مک‌بوکتا ن ، توصیه می‌ک ن یم که یک اس پ ری هوای فشرده خریداری کرده و آ ن را تمیز ک ن ید. ا پ ل حتی صفحه‌ای را ن یز در وب‌سایت خود برای چگو ن گی تمیز کرد ن کیبورد در ن ظر گرفته است. روی کلیدهای پ رکاربرد در زبا ن فارسی یا ا ن گلیسی تمرکز بیشتری داشته باشید. کیبورد اکستر ن ال تهیه ک ن ید: یک راهکار ساده و البته مضحک، خریداری کیبورد اکستر ن ال برای ل پ ‌تا پ گرا ن ‌قیمتتا ن است. ل پ ‌تا پ دیگری خریداری ک ن ید: مشکلات کیبورد مک‌بوک به‌ا ن دازه‌ای دیوا ن ه‌ک ن ن ده است که یکی از راهکارهای معقول، مهاجرت به‌د ن یای وی ن دوز و خریداری ل پ ‌تا پ ی همچو ن سرفیس ل پ ‌تا پ ، اس پ کتر x360، دل XPS و تی ن ک‌ پ د ایکس‌وا ن کرب ن یا حتی استفاده از مدل خاطره‌ا ن گیز مک‌بوک پ رو 2015 خواهد بود. امیدواریم ا پ ل بیش از ای ن ، باریکی ل پ ‌تا پ را به کارایی آ ن ترجیح ن دهد و در مدل 2019 مک‌بوک شاهد ایجاد تعییراتی در ساختار بد ن ه و کیبورد دستگاه‌‌ها باشیم. توجه ک ن ید که علاوه‌بر مشکل کیبورد، پ ایی ن ‌آورد ن ضخامت ل پ ‌تا پ ، برعملکرد سیستم‌ خ ن ک‌ک ن ن ده و در ن هایت پ ایداری عملکرد پ رداز ن ده تأثیر خواهد گذاشت.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

شیائومی، گوشی‌های هوشمند ردمی Y3‌ و ردمی 7 را معرفی کرد

ایرپاد 3 با ویژگی حذف نویز تا پایان سال جاری به بازار عرضه می‌شود

جان مک‌ آفی هویت خالق بیت‌ کوین را افشا می‌کند

بهترین بازی های اندروید رایگان فروردین 1398

خرید با بیت کوین از آمازون؛ آیا توسعه‌دهنده‌ها از این قابلیت راضی هستند؟

روانشناسی پشت رفتارهای غیراخلاقی

اپل هر ماه 30 میلیون دلار به آمازون پرداخت می‌کند

مشخصات و تصاویری از دو APU نسل سوم رایزن AMD افشا شد

اوپو رینو ، اوپو رینو 10 ایکس زوم و اوپو رینو 5G در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند

سیستم e-CVT تویوتا؛ جدیدترین فناوری جعبه‌دنده‌های ضریب متغیر

راهنمای اخذ ویزای چین برای ایرانیان

ال جی تولید گوشی را در کره متوقف می‌کند

شبیه‌سازی کامل یک ژن در سطح اتم برای نخستین بار در جهان

بهره‌گیری از حس سرکشی نوجوانان برای مبارزه با کارزار تبلیغاتی غذای ناسالم

اپل صفحه‌کلید معیوب مک بوک‌ را در 24 ساعت تعمیر می‌کند

کاوشگر اینسایت ناسا نخستین مریخ لرزه احتمالی را شناسایی کرد

امکان جست‌وجوی ایستگاه‌های شارژ خودرو الکتریکی به گوگل مپ اضافه شد

ادعای افزایش قیمت برق دراثر گسترش منابع بادی و خورشیدی

فعالیت ضدتوموری کورکومین در سرطان معده

ویوو Y17 به‌صورت رسمی در هند معرفی شد

کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص اختلال استرسی پس از آسیب روانی

وانت فورد F-150 RTR معرفی شد

رندر جدید و باکیفیتی از گوگل پیکسل 3a مشاهده شد

آیا زمستان طولانی بازی تاج و تخت به واقعیت تبدیل خواهد شد؟

آیپد احتمالا در iOS 13 از موس پشتیبانی خواهد کرد

هواوی Y5 2019 با پردازنده مدیاتک در سه رنگ رونمایی شد

با فروشگاه دیکاردو آسان‌تر جم‌، سکه و گیفت بازی‌های آنلاین را بخرید

داستان برند تویوتا؛ بزرگ‌‌ترین خودروساز جهان

بازدید رئیس فراکسیون فضای مجازی از اسنپ

سه تجربه غیرتوریستی که در سفر به مالزی نباید از دست بدهید

استون مارتین DBS سوپرلجرا ولانته رونمایی شد

آموزش اسکرام؛ قسمت پنجم: نقش‌ها

شغل عکاسی در میان بدترین مشاغل سال 2018

روز زمین 2019؛ تصاویر شگفت‌‌انگیز ناسا از سیاره دوست‌‌داشتنی‌مان

موتورسیکلت، قربانی جنگ تجاری آمریکا و اروپا خواهد شد؟

شرایط تحصیل در خارج از کشور

خداحافظی سامسونگ و ال‌ جی از بازار ایران تکذیب شد

مهارت‌های کلیدی برای پیشرفت در ده سال آینده

میزو 16s معرفی شد؛ تراشه اسنپدراگون 855 و دوربین دوگانه 48 مگاپیکسلی

چگونه چاقی و مقاومت به انسولین موجب اختلال در عملکرد شناختی مغز می‌شوند

کارت گرافیکی 150 دلاری GTX 1650 انویدیا پا به بازار سخت‌افزار گذاشت

تولید پراید به پایان خواهد رسید

فیزیک ناممکن؛ چرا هنوز هیچ ماشینی با حرکت دائمی وجود ندارد؟

لودینگ 49: آیتم‌های شفابخش کشنده، Days Gone و پیشبینی اتفاقات سال 2019

هر آنچه باید در مورد هواپیمایی سپهران بدانید

تسلا از بهترین تراشه‌ جهان برای خودروهای خودران رونمایی کرد

کلاس آیلتس در موسسه گات

شکایت یک میلیارد دلاری یک نوجوان از اپل پس از بازداشت اشتباه

چرا قدرت شنوایی افراد نابینا بیشتر است؟

چه بلایی بر سر کپسول کرو دراگون اسپیس ایکس آمده است؟