بازاریابی سیاسی

آخرين مطالب

کیبورد مک‌ بوک؛ معضلی بی‌پایان برای اپپل اخبار

کیبورد مک‌ بوک؛ معضلی بی‌پایان برای اپپل

  بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - نسل سوم مکانیزم پروانه‌ای برخلاف انتظار بازهم مشکلات متعددی را برای کاربران مک‌بوک به&z

نسل سوم مکانیزم پروانه‌ای برخلاف انتظار بازهم مشکلات متعددی را برای کاربران مک‌بوک به‌بار می‌آورد. برای ن شا ن ‌داد ن دردسرهای استفاده از کیبورد مک‌بوکی که بعد از گذشت ت ن ها چ ن د ماه، دچار مشکل شده، ت ن ها راهکاری که به‌ذه ن می‌رسد، ن وشت ن مطلب پ یش‌رو با ک ن ار گذاشت ن تمام حروفی است که کلید مربوط به آ ن ‌ها، دیگر عملکرد صحیحی ن دارد. توجه داشته باشید که در ای ن حالت، مقاله دیگر خوا ن ا ن خواهد بود، ب ن ابرای ن : برای مطالعه‌ی مطلب با حرف «پ»
برای مطالعه‌ی مطلب با حرف «ن»
چرا از کار افتاد ن کیبورد مک‌بوک ایر جدید، بسیار آزارده ن ده و دیوا ن ه‌ک ن ن ده به‌ ن ظر می‌رسد؟ برای یافت ن پ اسخ، تاریخ را ورق می‌ز ن یم... آوریل 2015: ا پ ل مک‌بوک 12 ای ن چی را با کیبوردی مجهز به مکا ن یزم « پ روا ن ه‌ای» معرفی کرد. برای دستیابی به باریک‌تری ن بد ن ه‌ی ممک ن ، مه ن دسا ن ا پ ل کلیدها را مسطح‌تر از ن سل‌های گذشته طراحی کرده بود ن د؛ اما کو پ رتی ن و ن شی ن ‌ها با مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای زیر کلیدها، به‌د ن بال ایجاد بازخوردی مشابه کیبوردهای مرسوم با مکا ن یزم قیچی بود ن د. اکتبر 2016: مک‌بوک پ رو 2016 با ن سل دوم کیبورد مبت ن ی بر مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای از راه رسید. پ س از گذشت چ ن دماه، عده‌ای گزارش می‌داد ن د که حروف یا کاراکترها تای پ ن می‌شو ن د، کلیدها گیر کرده‌ا ن د یا برخی از حروف برخلاف ا ن تظار، چ ن دی ن ‌بار تکرار می‌شو ن د. ب ن ابرای ن از شما دعوت می‌ک ن یم تا تجربه‌ی مطالعه‌ی مت ن ی با حروف تکراری تجربه ک ن ید: برای مطلب با تکرار دوتایی حرف «پ»
ژوئ ن 2018: ا پ ل اعلام کرد که درصد محدودی از کیبوردهای مک‌بوک و مک‌بوک پ رو دچار مشکل شده‌ا ن د، از ای ن رو، بر ن امه‌ای برای تعمیر کیبوردهای یادشده راه ا ن داخت. جولای 2018: ا پ ل مدل‌های 2018 مک‌بوک پ رو را با ن سل سوم کیبوردهای پ روا ن ه‌ای معرفی کرد؛ کیبوردی که گفته می‌شد مشکلات گذشته را ن دارد. اکتبر 2018: مک‌بوک ایر 2018 با طراحی کاملا جدید و کیبورد مبت ن ی بر ن سل سوم مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای از راه رسید. حال به سال 2019 رسیده‌‌ایم؛ سالی که در آ ن مک‌بوک ایر جوا ن ا استر ن ، ن گار ن ده‌ی اصلی مقاله‌ی پ یش‌رو از وال‌استریت‌ژور ن ال، دچار مشکلاتی که در کلیدهای E و R شده است. ن اگفته ن ما ن د که افراد دیگری ن یز کیبورد مک‌بوک‌های جدید ا پ ل دچار مشکل شده‌ا ن د؛ به‌ع ن وا ن مثال گوی ن شریدا ن ، مدیرعامل Vizlegal پ س از گذشت دو هفته از خرید مک‌بوک ایر 2018، با کلیدهای E، R، W و T‌ به مشکل برخورد یا جاشوا جا ن سو ن ، خبر ن گار و گوی ن ده می‌گوید: هم‌اک ن و ن یک‌بار از هر 7 بار، حرف T در مک‌بوک پ رو 2000 دلاری‌ام، به‌صورت دوتایی تای پ می‌شود. بدی ن ترتیب از شما ن یز دعوت می‌ک ن یم تا تجربه‌ای مشابه مورد پ یش‌آمده برای جاشوا جا ن سو ن با حرف T (معادل ف در فارسی) را داشته باشید: برای مطالعه‌ی مطلب با تکرار دوتایی حرف «ف»
یک دعوای حقوقی عمومی، ا پ ل را متهم می‌ک ن د که با علم به ماهیت معیوب کیبوردهای پ روا ن ه‌ای از سال 2015، باز هم ل پ ‌تا پ ‌های مجهز به ای ن کیبوردها را بدو ن اقرار به‌وجود مشکل، به‌فروش رسا ن ده است. به‌گفته‌ی سایمو ن گریل از وکلای مؤسسه‌ی حقوقی Girard Sharp، برخی از خریدارا ن مک‌بوک‌های مجهز به ن سل سوم کیبورد پ روا ن ه‌ای ن یز درخواست پ یوست ن به دادخواهی اخیر را داده‌ا ن د. سخ ن ‌گوی ا پ ل می‌گوید: ما آگاه هستیم که تعداد کمی از کاربرا ن ما ن با ن سل سوم کیبورد پ روا ن ه‌ای دچار مشکل شده‌ا ن د و به‌خاطر ای ن موضوع، ابراز تأسف می‌ک ن یم. بخش عمده‌ای از خریدارا ن مک، تجربه‌ی مثبتی با کیبورد جدید داشته‌ا ن د. چ ن ا ن چه به مشکلی برخورده‌ایم، با مراکز خدمات ا پ ل تماس بگیرید. اگرچه عذرخواهی ا پ ل ستود ن ی است، تا زما ن خداحافظی ای ن شرکت با کیبوردهای پ روا ن ه‌ای، آگاهی از دلیل بروز مشکل در ای ن کیبوردها و راهکارهای موجود، ضروری به‌ ن ظر می‌رسد. دلیل بروز مشکل
به‌احتمال بسیار زیاد، ذرات ریز و گردوغبار باعث بروز مشکل می‌شو ن د؛ اما ممک ن است حتی خورد ن تکه‌ای بیسکوئیت حی ن کار با ل پ ‌تا پ ن یز، مشکلات مشابهی را برایتا ن به‌بار آورد. بسیاری از ل پ ‌تا پ ‌ها از کلیدهایی با مکا ن یزم قیچی استفاده می‌ک ن ن د. از آ ن جا که دو بخش متقاطع مکا ن یزم قیچی ن سبتا مرتفع هست ن د، بدی ن ترتیب، کلیدها عمق حرکتی بیشتری دار ن د. مکا ن یزم پ روا ن ه‌ای ا پ ل، درست‌ما ن ن د پ روا ن ه‌ی واقعی، با بهره‌گرفت ن از دو بال ظریف، از ارتفاع کیبورد به‌ا ن دازه‌ی حدود یک میلی‌متر می‌کاهد؛ اما به‌گفته‌ی کایل وای ن ز، یکی از مدیرا ن وب‌سایت iFixit، گاهی ذرات بسیار ریز ن یز زیر کلیدها گیر کرده و عملکرد آ ن ‌ها را دچار اختلال می‌ک ن ن د. کایل وای ن ز و تو ن ی و ن گ، مدیر مرکز تعمیرات Simple Mac در ن یویورک هردو باور دار ن د که احتمالا مشکل دیگری ن یاز در میا ن باشد: از آ ن جا که ف ن ر زیر مکا ن یزم کلیدها ضعیف است، افرادی که محکم‌تر تای پ می‌ک ن ن د، در برابر اختلاف و بروز مشکل در کیبورد، آسیب‌ پ ذیرتر هست ن د. ا پ ل در ن سل سوم کیبوردهای پ روا ن ه‌ای، غشایی لاستیکی ن یز روی مکا ن یزم هریک از کلیدها اضافه کرد تا از ورود ذرات مختلف به داخل مکا ن یزم جلوگیری ک ن د و البته تجربه‌ی تای پ کم‌صداتری را ن یز به‌ارمغا ن آورد؛ اما به‌ ن ظر می‌رسد که باز هم ذرات گردوغبار به زیر کلیدها راه پ یدا می‌ک ن ن د. چه می‌توا ن کرد
در صورت بروز چ ن ی ن مشکلی برای مک‌بوکتا ن ، راهکارهای زیر پ یش ن هاد می‌شو ن د: به ا پ ل‌استور مراجعه ک ن ید (غیرکاربردی برای ایرا ن ): مدل‌های 2018 مک‌بوک کماکا ن تحت گارا ن تی یک‌ساله‌ی ا پ ل هست ن د. ه ن گامی که جوا ن ا استر ن با مک‌بوک ایر معیوب خود به ا پ ل‌استور مراجعه کرد، پ رس ن ل ا پ ل زیر کلیدهای E و R را تمیز کرده و کلاهک آ ن ‌ها را ن مو ن ه‌های ن و جایگزی ن کرد ن د. به‌گفته‌ی آ ن ‌ها، ا پ ل در صورت بروز مجدد مشکل، کل پ ن ل کیبورد را تعویض می‌ک ن د؛ مشکلی که باز هم برای جوا ن ا استر ن پ یش آمد! چ ن ا ن چه از مک‌بوک‌های قدیمی‌تر استفاده می‌ک ن ید، بر ن امه‌ی تعمیر کیبورد ا پ ل، به‌ شما کمک خواهد کرد. ا پ ل تا چهار سال پ س از خریداری، هرکدام از ل پ ‌‌تا پ ‌های موجود در ای ن فهرست را به‌جای دریافت هزی ن ه‌ی 300 دلاری یا بیشتر، به‌صورت رایگا ن تعمیر می‌ک ن د. راهکار ن رم‌افزاری: ژی ن ‌هو ن گ سم لیو، دا ن شجوی 25 ساله‌ی بریتیش کلمبیا در و ن کوور، پ س از مواجهه با مشکل تای پ دوتایی حرف W در مک‌بوک پ رو خود، ا پ لیکیش ن ی موسوم به Unshaky‌ برای مک توسعه داد که با ش ن اسایی دومی ن تکرار یک حرف پ س از چ ن د میلی‌ثا ن یه از بار ن خست، آ ن دستور را از بی ن می‌برد. ا پ لیکیش ن یادشده در مرحله‌ی بتا است و ت ن ها از طریق وب‌سایت لیو دا ن لود می‌شود. او می‌گوید هیچ‌کدام از اطلاعات کاربر، حتی کلیدهای فشرده شده، گردآوری ن خواهد شد. تمیزکاری: با یا بدو ن بروز مشکل در کیبورد مک‌بوکتا ن ، توصیه می‌ک ن یم که یک اس پ ری هوای فشرده خریداری کرده و آ ن را تمیز ک ن ید. ا پ ل حتی صفحه‌ای را ن یز در وب‌سایت خود برای چگو ن گی تمیز کرد ن کیبورد در ن ظر گرفته است. روی کلیدهای پ رکاربرد در زبا ن فارسی یا ا ن گلیسی تمرکز بیشتری داشته باشید. کیبورد اکستر ن ال تهیه ک ن ید: یک راهکار ساده و البته مضحک، خریداری کیبورد اکستر ن ال برای ل پ ‌تا پ گرا ن ‌قیمتتا ن است. ل پ ‌تا پ دیگری خریداری ک ن ید: مشکلات کیبورد مک‌بوک به‌ا ن دازه‌ای دیوا ن ه‌ک ن ن ده است که یکی از راهکارهای معقول، مهاجرت به‌د ن یای وی ن دوز و خریداری ل پ ‌تا پ ی همچو ن سرفیس ل پ ‌تا پ ، اس پ کتر x360، دل XPS و تی ن ک‌ پ د ایکس‌وا ن کرب ن یا حتی استفاده از مدل خاطره‌ا ن گیز مک‌بوک پ رو 2015 خواهد بود. امیدواریم ا پ ل بیش از ای ن ، باریکی ل پ ‌تا پ را به کارایی آ ن ترجیح ن دهد و در مدل 2019 مک‌بوک شاهد ایجاد تعییراتی در ساختار بد ن ه و کیبورد دستگاه‌‌ها باشیم. توجه ک ن ید که علاوه‌بر مشکل کیبورد، پ ایی ن ‌آورد ن ضخامت ل پ ‌تا پ ، برعملکرد سیستم‌ خ ن ک‌ک ن ن ده و در ن هایت پ ایداری عملکرد پ رداز ن ده تأثیر خواهد گذاشت.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

قابلیت Dual Wi-Fi برای گوشی‌های دو شرکت اوپو و ویوو معرفی شد

نگرانی های امنیتی از نرم افزاری که نقل و نبات این روزهای فضای مجازی شده است!

بیل گیتس دیگر دومین مرد ثروتمند جهان نیست

چرا جعلی‌بودن فیلم فرود روی ماه از نظر علمی امکان‌پذیر نیست؟

کالبدشکافی گوشی شیائومی Mi A3 به‌طور رسمی منتشر شد

درخواست مخفیانه برای ساخت ایموجی وانت

انتشار نمونه تصاویر گرفته شده با آنر 9X پرو در نور کم

نگرانی آلمانی‌ها درباره ارز دیجیتال فیسبوک

از نصب آپدیت بایوس مادربردهای AM4 خودداری کنید

پیش‌بینی قیمت گوشی موبایل تا پایان تابستان

هوشمندسازی مدارس با کارنامه‌های آنلاین

سوپراسپرت موتورمیانی شورولت کوروت C8 معرفی شد

BankMyCell: میزان وفاداری به آیفون به پایین‌ترین حد خود رسیده است

حضور بازار باسلام در رویداد ایران هوشمند

آرش برهمند، مدیر اجرایی الکام استارز از حضور 530 استارتاپ در الکامپ خبر داد

نمونه تصاویر گرفته شده با آنر 9X پرو در نور کم لو رفت

داستان برند تنسنت، غول جوان و بلندپرواز دنیای فناوری

اندروید Q را بهتر بشناسید

ال جی هارمونی 3 با نمایشگر 18:9 دیده شد

مسابقه ربات‌های جنگی - قسمت شانزدهم

تاکید بر حمایت دولت از کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها

روسیه گوگل را برای دومین بار جریمه کرد

لیست قیمت انواع هارد اکسترنال و کارت حافظه در بازار

گوشی‌های سامسونگ برای اپل دردسرساز شدند

گوشی های هوشمند هواوی الهام‌بخش محصولات سامسونگ و اپل بوده‌اند

دشوارترین مرحله بازی ماریو طراحی شد

چرا ردمی K20 پرو گران‌تر از پوکوفون F1 است؟

تشویق به مترو سواری با ارائه اینترنت 4G

وان پلاس برای حل مشکل پرچمدار جدیدش دست به کار شد

منتظر نسخه جدید بازی محبوب Plants vs. Zombies باشید

قیمت روز هدفون و هندزفری در بازار

جایزه 300 میلیون تومانی اینستاگرام به یک جوان هندی

کاربران این مدل گوشی‌های آنر منتظر اندروید 10 باشد

2019 سالی سیاه برای بازار موبایل؟

اقدام جدید سامسونگ برای افزایش فروش در آمریکا

نمایشگر تاشو سونی با قابلیت استفاده از هر دو طرف در راه است

توافق ویژه برای رفع نگرانی‌های ارتباطی در ایام اربعین

کاهش مشترکین نتفلیکس، ضرر 17 میلیارد دلاری به این شرکت وارد کرد

ارزجو اولین کیف پول ارزهای دیجیتال را به کاربران ایرانی ارائه می‌کند

احتمال عرضه شیائومی بلک شارک 2 پرو با پردازنده اسنپدراگون 855 پلاس

استارتاپ بازی‌چی، مدیریت رویدادهای بازی آنلاین و آفلاین

درون‌اپ، فروشگاه اختصاصی بر بستر اپلیکیشن

یوبی‌سافت اطلاعاتی از Watch Dogs: Legion منتشر کرد

ماجرای به راه‌افتادن هشتگ instagramDELETE در شبکه اجتماعی توئیتر

وقتی برای تنها 300 مگاهرتز سریع‌تر باید 5,500 دلار بیشتر بپردازید

درخت بکارید، ارز دیجیتال برداشت کنید

سال آینده گوشی‌های هوشمند با چه دوربینی عرضه می‌شوند؟

چرا نسخه Exynos گوشی Galaxy Note 10 سامسونگ بهتر از نسخه کوالکام آن است؟

دوربین آیفون 12 اپل مجهز به یک سنسور ToF خواهد بود

مشخصات دو پیکسل جدید فاش شد