بازاریابی سیاسی

آخرين مطالب

6 سال نامگذاري پي در پي اقتصادي مقالات بازاريابي

6 سال نامگذاري پي در پي اقتصادي

  بزرگنمايي:

امسال نيز براي ششمين سال متوالي، رهبر معظم انقلاب، نامي اقتصادي براي سال 92 برگزيدند و آن را سال «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» نام نهادند.

نکته جالب اين است که از سال 1378 که مقام معظم رهبري در پيام هاي نوروزي خود، نامگذاري سال ها را به اقتضاي شرايط هر سال، تعيين مي کنند، حدود نيمي از سال ها، داراي اسامي اقتصادي شده اند.

نخستين بار در سال 1380 بود که ايشان نام «اقتدار ملي و اشتغال آفريني» را براي اين سال برگزيدند و سپس از هفت سال بعد از آن بود که هرساله تا به امروز مردم و مسئولان را متوجه و متمرکز بر اولويت اقتصاد ملي کردند.

اين توجه و تاکيد ويژه رهبري نشان مي دهد ايشان از سال ها قبل، بخوبي شرايط فعلي را پيش بيني کرده و تاکيد ويژه اي بر مسائل اقتصادي داشته اند.

مروري بر اسامي سال هاي اقتصادي گذشته به همراه فرازي از پيام نوروزي همان سال مقام معظم رهبري خالي از لطف نيست:
1380 سال اقتدار ملي و اشتغال آفريني

سال را بايد از آغاز تا پايان، سال تلاش براي ايجاد اشتغال مفيد و مولد قرار دهيم. در مطالعات عميق و بررسي هاي همه جانبه اقتصادي، به اين نتيجه مي رسيم که نقطه عزيمت و شروع، عبارت است از تلاش براي اشتغال. براي جامعه ما شايسته نيست که جمع بزرگي از مردم ـ جوانان ـ از اشتغال مفيد و مولد محروم باشند.
1387 سال نوآوري و شکوفايي

فعاليت هايي که در سال هاي گذشته انجام گرفته است، کارهايي که دولت کرده است، سرمايه گذاري هاي بزرگي که مسئولان گوناگون و آحاد مردم در بخش هاي مختلف ـ چه سرمايه گذاري مادي، چه سرمايه گذاري معنوي ـ انجام داده اند، اينها به شکوفايي برسد و مردم نتايج آن را در زندگي خود حس کنند.
1388 سال حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف

ما بايستي الگوي مصرف را اصلاح کنيم. ما بايستي به سمت اصلاح الگوي مصرف حرکت کنيم. مسئولين کشور در درجه اول ـ چه قوه مقننه، چه قوه مجريه و چه ساير مسئولين کشور؛ قوه قضاييه و غير آنها ـ و اشخاص و شخصيت ها در رتبه هاي مختلف اجتماعي و آحاد مردم ما از فقير و غني، بايستي به اين اصل توجه کنند که بايد الگوي مصرف را اصلاح کنند.
1389 سال همت مضاعف، کار مضاعف

براي اين که بتوانيم بر طبق اقتضائات کشور و ظرفيت هاي کشور حرکت کنيم، احتياج داريم به اين که همت خودمان را چندبرابر کنيم؛ کار را متراکم تر و پرتلاش تر کنيم. من امسال را به عنوان سال «همت مضاعف و کار مضاعف» نامگذاري مي کنم.
1390 سال جهاد اقتصادي

همين تحريم هايي که دشمنان ملت ايران زمينه سازي کردند يا آن را بر عليه ملت ايران اعمال کردند، به قصد اين بود که يک ضربه اي بر پيشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از اين حرکت شتابنده باز بدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحريم ها آن نتيجه اي را که انتظار داشتند، بگيرند و تدابير مسئولان و همراهي ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال مي کنند لذا اين سال جاري را که از اين لحظه آغاز مي شود، ما بايستي متوجه کنيم به اساسي ترين مسائل کشور و محور همه اينها به نظر من مسائل اقتصادي است.
1391 سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني

اگر ما توانستيم توليد داخلي را رونق ببخشيم، مساله تورم حل خواهد شد؛ مساله اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلي به معناي حقيقي کلمه استحکام پيدا خواهد کرد. اينجاست که دشمن با مشاهده اين وضعيت، مايوس و نااميد خواهد شد.

وقتي دشمن مايوس شد، تلاش دشمن، توطئه دشمن، کيد دشمن هم تمام خواهد شد بنابراين همه مسئولين کشور، همه دست اندرکاران عرصه اقتصادي و همه مردم عزيزمان را دعوت مي کنم به اين که امسال را سال رونق توليد داخلي قرار بدهند.
1392 سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي

در عرصه اقتصاد، تمرکز بايد بر همان ترويج توليد ملي باشد که با توجه به تصويب سياست هاي توليد ملي در نيمه دوم سال گذشته، مجلس و دولت مي توانند برنامه ريزي و حرکت خوبي را آغاز کنند.

سال هاي اقتصادي قبل از 1378

پيش از آن که مقام معظم رهبري از سال 1378 به طور رسمي در پيام هاي نوروزي خود به نامگذاري سال ها مبادرت ورزند در پيام هاي نوروزي سال هاي قبل از آن نيز بر نکته و نام خاصي تاکيد مي ورزيدند به گونه اي که در 9 پيام نوروزي پيشين ايشان نيز چهار بار بر موضوعات اقتصادي تاکيد شده بود که در ذيل فرازهايي از آنها مرور مي شود:

سال 1372 / تاکيد بر عدالت

هدف اصلي در کشور ما و در نظام جمهوري اسلامي، عبارت از تامين عدالت است و رونق اقتصادي و تلاش سازندگي، مقدمه آن است. ما نمي خواهيم سازندگي کنيم که نتيجه اين سازندگي يا نتيجه رونق اقتصادي، اين باشد که عده اي از تمکن بيشتري برخوردار شوند و عده اي فقيرتر شوند. اين به هيچ وجه مورد رضاي الهي و رضاي اسلام و مورد قبول ما نيست.

سال 1373/ تاکيد بر وجدان کاري، انضباط اجتماعي و انضباط اقتصادي

«وجدان کار» يعني اين که اگر کاري را به عهده گرفتيم و انجام آن را تعهد کرديم ـ چه اين کار، براي شخص خودمان يا خانواده خودمان؛ جهت نان درآوردن باشد و چه کاري اجتماعي و مردمي و مربوط به ديگران باشد، آن را خوب و کامل و دقيق و تمام انجام دهيم. به تعبير معروف، براي آن کار، «سنگ تمام بگذاريم». اگر ملتي داراي «وجدان کار» باشد، محصول کار او خوب خواهد شد و وقتي محصول کار نيکو شد، وضع اجتماعي به طور قطع بهبود پيدا خواهد کرد.

سال 1374 / تاکيد بر پرهيز از اسراف و رعايت انضباط اقتصادي و مالي

انضباط اقتصادي و مالي يعني مقابله با ريخت و پاش، زياده روي و اسراف. ريخت و پاش مالي و زياده روي در خرج کردن و زياده روي در مصرف، به هيچ وجه صفت خوبي نيست. نه اسمش جود و سخاست و نه کرم و بزرگ منشي است. فقط اسمش «بي انضباطي اقتصادي و مالي» است.

سال 1375 / تاکيد بر ضرورت پرهيز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومي کشور

من همه را به رعايت منابع مالي کشور توصيه مي کنم... اسراف در ثروت عمومي و موجودي هاي اين کشور و منابع طبيعي و نيز در آنچه که با زحمت زياد به دست مي آيد و اسراف در نان و آب و انرژي و نيروي انساني، همه اينها بد است. اسراف، نقطه مقابل آن توصيه اي است که ما در سال گذشته و سال هاي قبل از آن عرض کرديم که عبارت از «انضباط» است. اگر بخواهيم با اسراف مبارزه کنيم، بايد براي اين کار برنامه ريزي انجام گيرد و آن را مسئولان دولتي انجام دهند. بنابراين، توصيه اول من، مبارزه با اسراف و زياده روي و نابود کردن اموال عمومي و اموال شخصي است؛ چون اموال شخصي هم به نحوي به اموال عمومي برمي گردد.

سال 1376 / تاکيد بر پرهيز از اسراف

من توقعم از هر دو است؛ هم از مردم و هم از مسئولان. من مي خواهم به مردم عزيزمان عرض کنم که امسال همه سعي کنند اسراف را کنار بگذارند. متأسفانه در زندگي هاي ما اسراف وجود دارد. اسراف يعني تضييع نعمت الهي؛ يعني نشناختن قدر نعمت الهي. البته بيشتر، مخاطب ما در اين سخن، افراد متمکنند. افرادي که تهيدست يا متوسطند، به نظر مي رسد که کمتر اسراف مي کنند. کنار گذاشتن اسراف در چيزهايي که به نظر کوچک مي آيد؛ مثل اسراف در مصرف بي رويه آب، ضروري است.

سال 1377/ تاکيد بر صرفه جويي و پرهيز از اسراف، قناعت و پايداري بر مواضع اسلامي و انقلابي

امسال توصيه مهم من عبارت است از صرفه جويي. دولت هم بايد صرفه جويي کند؛ ملت هم بايد صرفه جويي کند.

دولت، علاوه بر صرفه جويي بايستي راه هاي صرفه جويي را هم به مردم تعليم دهد. تا وقت نگذشته است ـ تا ماه هاي اول سال، سپري نشده است ـ بايستي فهرستي از انواع صرفه جويي هايي را که مردم مي توانند بکنند ـ در آب، نان، بنزين و در مصارف گوناگون و همه چيزهايي که براي صرف آنها مجبوريم از سرمايه هاي کشور و نفت مصرف کنيم ـ و راه هاي صرفه جويي در آنها را به مردم تعليم و نشان دهند؛ مردم هم جدا سعي کنند که صرفه جويي نمايند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تعمیر ناپذیری؛ مشکل بزرگ گجت های کوچک دنیای فناوری

دلایل شارژ نشدن آیفون و بهترین راه حل های این مشکل

استاندارد ذخیره سازی UFS 3.0 چیست و چه مزایایی دارد؟

تبلیغات محتوایی چیست؟

7 نکته در بازاریابی شبکه ای

چهار دلیل برای توسعه خط محصول

راهنمای جامع بازاریابی B2B

ایده‌‌های ارزان بازاریابی برای رونق کسب‌وکار

انتقال رهبری : نقش محوری بازاریابی در موفقیت رهبر جدید – بخش سوم

12 ایده برتر برای نمایش محصول

چگونه ارزش برند خود را محاسبه کنیم؟

رفتاری که گوگل با لینک‌ها دارد

آیا می خواهید محصول یا خدمات جدیدی وارد بازار کنید؟

نقش هدایای تبلیغاتی در برندینگ

داستان برند: کداک، پیش‌گام دنیای عکاسی و نماد شکست در برابر تحول دیجیتال

هرآنچه باید درباره قرارداد فرانشیز بدانید

اینستاگرام چگونه پشت فیسبوک پنهان شده و میلیاردها دلار پول پارو می‌کند؟

بهترین و بدترین کمپین‌های برندینگ 2018

بررسی آیفون XS و آیفون XS Max اپل از منظر وب‌‌سایت‌های معتبر فناوری

پنج کتاب برتر بازاریابی با موضوع برندینگ

چهار p بازاریابی

چطور در 6 گام به اعتراض ها پاسخ دهیم؟

سیزده ویژگی یک فروشنده ممتاز و عالی – بخش دوم

7 نکته در بازاریابی شبکه ای

سیزده ویژگی یک فروشنده ممتاز و عالی – بخش اول

آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)

درباره گروه مرجع در بازاریابی

چطور تحقیقات بازار چرخه عمر را به اثربخشی تبلیغات مرتبط می سازد

10 اشتباه رایج در بازاریابی تلفنی

مسئولیت های کلیدی یک مشاور بازاریابی

برند فراتر از بازاریابی

در رابطه با سهمیه فروش بیشتر بدانیم

برندینگ و بازاریابی: تفاوت در چیست؟

برندینگ از طریق کارکنان شما

سیستم اطلاعات بازاریابی (MIS) چیست؟

ببینیم برند استارباکس چطور قهوه را به چین رساند – 2

ببینیم برند استارباکس چطور قهوه را به چین رساند 1

در رابطه با تحقیقات بازار قیاسی و القائی بیاموزیم

بازاریابی ویروسی

تصورات نادرست در مورد بازاریابی شبکه‌ای

تقسیم بازار مبنای استراتژی بازاریابی متمایز است

برند هایی که از مرگ سر برآوردند و به اوج موفقیت رسیدند

گیمیفیکیشن چیست؟

عناصر یک برند موفق 3 : شخصیت

رویکرد مشتری محور نسبت به تحقیق بازار

بازاریابی مقاله ای چطور می تواند به رشد کسب و کار شما کمک کند؟

استراتژی های مقرون به صرفه بازاریابی چریکی برای کسب و کارهای کوچک – بخش آخر

استراتژی های مقرون به صرفه بازاریابی چریکی برای کسب و کارهای کوچک – بخش دوم

نظریه ارتباطات (Communications Theory) چیست؟

استراتژی های مقرون به صرفه بازاریابی چریکی برای کسب و کارهای کوچک